TAISYKLĖS

 

STARTINIS
AUKŠTYN

Pagrindinės naudojimosi šaunamuoju ginklu taisyklės

Jūsų, kaip šaunamojo ginklo savininko ar naudotojo pareiga saugiai elgtis su šaunamuoju ginklu ir užtikrinti jo saugumą.

Tai yra tik bendrosios elgesio su šaunamuoju ginklu taisyklės, todėl Jūs privalote vadovautis teisės aktais patvirtintomis taisyklėmis.

Šaunamojo ginklo saugumo taisyklės Jums!

1) Elgtis su šaunamuoju ginklu, tarsi jis būtų užtaisytas!

Niekada nepamirškite, kad nerūpestingai elgiantis su šaunamuoju ginklu galima sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį. Saugus elgesys su ginklu turi tapti nuolatiniu įpročiu.Net ir įsitikinus, kad šaunamasis ginklas yra ištaisytas, vistiek elkitės taip, tarsi jis būtų užtaisytas.

2) Visada laikykite šaunamąjį ginklą nukreiptą saugia kryptimi!

Pasirenkant saugią kryptį, privalote įvertinti tai, kad kulka gali rikošetuoti ir pataikyti į kokį nors objektą arba peršauti kiaurai sieną, pertvaras, grindis ar langą.

Atsiminkite: niekada neatkreipkite šaunamojo ginklo (nežiūrint to užtaisytas ar ne) į kitą asmenį ar į save.

3) Nelaikykite piršto ant nuleistuko, kol nenusitaikėte į saugų taikinį ir nenusprendėte atlikti šūvį!

Kol nenusitaikėte į taikinį, nelaikykite piršto ant nuleistuko, tuo užtikrinsite, kad nebus padarytas šūvis, kol nusitaikysite į taikinį.

4) Prieš šaudymą visada įsitikink, kad taikinys ir šaudymo vietovė yra saugi!

Atsimink, kad kulka lekia labai toli, todėl privalai įsitikinti į ką gali pataikyti iššauta kulka. Niekada nešauk į judesį, garsą, šnarančius krūmus, šviesos blyksnį neįsitikinės taikinio tikrumu.

5) Kur beturėtumėte šaunamąjį ginklą, pirma Jūsų mintis (laikant jį nukreiptą saugia kryptimi ir nuėmus pirštą nuo nuleistuko) turi būti tai, kad atidaryti spyną ir įsitikinti tuo, kad šaunamais ginklas yra neužtaisytas!

Jei nežinote, kaip konkrečiam šaunamajam ginklui teisingai atidaryti spyną - neimkite jo. Geriau pasitikslinkite vartotojo instrukcijoje, pas pardavėją, ar patyrusį šaulį. Neeksperimentuokite.

6) Atidžiai perskaitykite naudojimo taisykles pateikiamas kartu su šaunamuoju ginklu!

Niekada nenaudokite šaunamojo ginklo kol neperskaitėte visos naudojimo ir saugumo taisyklių. Jei neturite taisyklių, kreipkitės į pardavėją kur įsigijote šaunamąjį ginklą arba tiesiai į gamintoją ir pareikalaukite, kad taisyklės būtų Jums pateiktos.

7) Prieš pradėdami šaudyti kiekvieną kartą įsitikinkite, kad ginklas gerai veikia ir kad vamzdis švarus nuo purvo ar kitokių kliūčių!

Bet kokia kliūtis trukdo kulkai laisvai judėti vamzdžiu ir gali sukelti per didelį slėgį vamzdyje. Nedidelis kiekis nešvarumų, konservanto, ginklų tepalo ar rūdys gali sukelti tokį didelį slėgį vamzdyje, kad jis gali išsipūsti ar sprogti, kas sugadins ginklą ir gali sunkiai sužaloti šaulį ar šalia esančius asmenis.

8) Naudoti tik šaunamojo ginklo gamintojo rekomenduojamus šovinius ir visada įsitikinkite ar šoviniai to paties kalibro kaip ir šaunamojo ginklo kalibras!

Daugumos šiuolaikinių šaunamųjų ginklų kalibras yra įspaustas ant vamzdžio (pavyzdžiui  "9x19" ar ".45 Auto"). Tai turėtų būti pažymėta ir ant šovinių dėtuvės. Tai yra dėl to, kad jei šovinys telpa į Jūsų šaunamąjį ginklą dar nereiškia, kad jis yra saugus šauti. Šaunamieji ginklai yra sukuti, pagaminti ir išbandyti standartiniams baziniams gamykliniams šoviniams. Rankomis užtaisyti šoviniai gali skirtis nuo gamyklinių todėl neturėtų būti naudojami. Naudokite tik tikslius šovinius. Mėginimas iššauti net ir vieną netinkamą kulką gali sunaikinti Jūsų šaunamąjį ginklą ir gali Jus sunkiai sužaloti netgi mirtinai.

9) Šaudant ar stebint visada turi būti naudojama kokybiška akių ir ausų apsauga!

Nenaudojant ausų apsaugos, šaunamojo ginklo skleidžiamas garsas gali ilgam sužaloti Jūsų klausos organus. Akių apsaugai geriausiai naudoti akinius su šonine apsauga. Tai padės apsaugoti akis nuo išmetamų tūtelių, degimo produktų ir kitokių dalelių.

Naudokite apsauginius akinius kai ardote ar valote ginklą, kad apsaugoti akis akis nuo išsilaisvinusios spyruoklės ar kitų dalelių, taip pat nuo aerozolio, tirpiklio ar kitų valymo skysčių.

10) Niekada nesinaudokite šaunamuoju ginklu apsvaigęs nuo alkoholio ar kitokių svaigalų!

Laikant ar naudojant šaunamąjį ginklą reikalingas atidumas ir didžiulis dėmesys, budrumas ir blaivus suvokimas. Venkite laikyti šaunamąjį ginklą, kai vartojate medikamentus, kurie Jus migdo, ramina, mažina reakciją ar silpnina Jūsų reakciją bei jutimą.

11) Visi šaunamieji ginklai turi būti saugomi neužtaisyti, saugiai, saugioje saugojimo dėžėje, nepasiekiami vaikams ir neapmokytiems asmenims.

12) Šaunamųjų ginklų transportavimas reguliuojamas teisės aktais. Savo ginklą visada transportuokite saugiai, neužtaisytą ir laikantis teisės aktų nuostatų.

Atsiminkite - jokios taisyklės neaprėps visų galimų situacijų. Saugus ir racionalus šaunamojo ginklo naudojimas priklauso nuo naudotojo pasirengimo ir proto. Visada vadovaukitės taisyklėmis ir gerai pagalvokite prieš naudodami šaunamąjį ginklą.

ŠAUNAMOJO GINKLO SAUGUMAS PRIKLAUSO NUO JŪSŲ!

ATGAL STARTINIS AUKŠTYN